İdare Tazminat Kararlarının Tümünü Hekime Rücu Etmeli Mi?

 Kamu hastanesinde meydana gelen zarar nedeniyle, idarenin tazminata mahkûm olması durumda idare, hastaya yapmış olduğu ödemenin tamamını hekimden rücu etme yoluna gitmektir. Kurumun kusurlu olan sağlık personeline rücu hakkını olduğu yasal olarak tartışmasızdır. Ancak bu hakkın, çoğu zaman hekim sorumluluğu aşan, idarenin sorumluluğundaki hususları da kapsar şekilde kullanıldığını görüyoruz.

İdarenin rücu hakkını kullanırken, hekimin içinde bulunduğu fiziksel şartlar, altyapı ve donamım imkanları ile idarenin organizasyon yetkisinde olan kısımları ayrıştırarak, adil ve hukuka uygun yaklaşım göstermesi beklenir.

İdari personelin göreve alınmasında, yetiştirilmesinde, denetlenmesinden yalnızca idarenin yetkisi söz konusu olduğu dikkate alındığında ortaya çıkan kusur mutlak surette organizasyon eksikliğinden kaynaklanmaktadır.

Hekim aleyhine açılan rücü davaları Asliye Hukuk mahkemesinde görülmekte olup, Yargıtay 4.HD 14.03.2017 kararında;”…….özellikle onlardan her birine yüklenebilecek kusurun ağırlığı ve yarattığı tehlikenin yoğunluğu göz önünde tutulur. Diğer bir değişle tazminatı ödeyen idare ancak kusuru oranında personeline rücu edebilir.”  Şeklideki görüşü ile hekime kusuru var ise ve ancak kusur oranında rücu edilebileceğini açıkça ortaya koymuştur.

Hekime rücu edilemeyeceğine dair aldığımız kararları, kişisel verilerin gizliğine uygun şekilde paylaşacağız.

HANYALOĞLU-ACAR HUKUK BÜROSU